Skip to main content

DichtBijZorg GGZ wil jou graag leren kennen!

Missie

De missie van coöperatie DichtBijZorg GGZ is het ondersteunen van mensen met psychiatrische en/of psychische kwetsbaarheid, mensen met verslavingsproblematiek en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij het vinden van een weg in de samenleving. De cliënt bepaalt zelf de missie en de route.

Door partnerschappen aan te gaan met de cliënt en zijn omgeving draagt DichtBijZorg GGZ bij aan het verhogen van het welzijn, welbevinden en kwaliteit van leven.

Ons motto is: Ieder mens mag er 'zijn'!

Visie

Onze visie is dat kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de zorgvrager de ideale vorm van zorg is. Zorg geboden door professionals die samen met de burger, die zorg nodig heeft, kijken naar de beste manier om deze zorg te organiseren en te bieden. Als coöperatie verbinden wij de voor de zorgvrager zo belangrijke kleinschaligheid aan de voor overheden en verzekeraars zo belangrijke grootschaligheid. Wij doen dat op een coöperatieve manier zodat we zowel de zorgvrager als de zorgprofessional in z’n kracht zetten. Als coöperatie zijn wij duidelijk een 'bottom up' organisatie.

Zorg verlenen we in overeenstemming met de richtlijn goede zorg.

Wtza erkenning

Als Wtza erkende instelling voldoet coöperatie DichtBijZorg GGZ aan de diverse wettelijke eisen, die in de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) staan van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Tevens voldoen wij hiermee aan de richtlijnen van de Governancecode. 

Dankzij de Wtza erkenning mogen wij zorg leveren vanuit de wet langdurige zorg (Wlz) en zorgverzekeringswet (Zvw).

Je kunt ons in het Wtza register vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Erkend leerwerkbedrijf

DichtBijZorg GGZ draagt graag bij aan het opleiden van professionals. Wij mogen ons een erkend leerbedrijf noemen voor de volgende opleidingen: agogisch medewerker GGZ niveau 4, begeleider specifieke doelgroepen, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 en persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4. Stagiaires leiden wij op tot competente professionals. 

Dagelijks bestuur

Uit de geleding van de coöperatie zitten twee leden in het dagelijks bestuur:

Harry Jacobs (voorzitter)

Annet van de Corput (secretaris)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het dagelijks bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken. De leden houden oog op het belang van de coöperatie in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen, die bij de coöperatie zijn betrokken.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad heeft de volgende functies:

  • De raad is tolk: een spreekbuis van de cliënten.
  • De raad is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen.
  • De raad is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, het dagelijks bestuur met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.